Tablety Wacoma dla sektora Edukacyjnego

Tablety Wacoma dla sektora Edukacyjnego

Kto może kupić ze zniżką edukacyjną:

Instytucje edukacyjne

 1. Akademickie lub zawodowe instytucje akredytowane przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym instytucje edukacyjne mają główne siedziby. Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły podstawowe, średnie lub wyższe prowadzące edukację w pełnym wymiarze godzin. Obejmuje to również przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły dla osób niepełnosprawnych, kolegia nauczycielskie, uczelnie techniczne, instytuty badawcze, centra kształcenia dorosłych, państwowe lub dotowane przez państwo instytucje prowadzące szkolenia dokształcające bezrobotnych;
 2. Potwierdzone na piśmie gospodarstwa domowe prowadzące edukację domową.

Faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Szkoły medyczne

 1. Szpitale, które są w całości własnością i są zarządzane przez placówkę oświatową. Całkowita własność i zarządzanie oznacza, że instytucja edukacyjna z założenia jest jedynym właścicielem szpitala oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad jego codziennymi działaniami.

Faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Publiczne instytucje badawcze

 1. Instytucje publiczne w całości finansowane przez rząd na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim, nauczające studentów w ramach ich misji badawczej po dostarczeniu kopii dokumentu potwierdzającego relacje tego instytutu z uczelnią.

Faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Urzędy administracji państwowej lub komisja edukacji instytucji edukacyjnych (na własny użytek)

 1. Lokalne, regionalne lub krajowe urzędy administracyjne jednej lub więcej instytucji edukacyjnych opisane w A. 1) powyżej.

Faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Organizacje charytatywne

Organizacje charytatywne, działające na zasadzie non-profit, a których celem jest:

 1. pomoc społeczna najbiedniejszym;
 2. rozwój edukacji;
 3. opieka społeczna i wspólnotowa;
 4. rozwój kultury;
 5. poprawa środowiska naturalnego.

Faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Jak dokonać zakupu?

Aby zakupić tablet ze zniżką edukacyjną należy po wybraniu i zamówienia produktu, przesłać mailowo (sklep@transit.pl) oficjalne zamówienie z pieczącią stosownej instytucji.

Jakie instytucje lub osoby nie mogą dostać znizki edukacyjnej:

Instytucje edukacyjne

 1. Akademickie lub zawodowe nie akredytowane przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym znajduje się instytucja edukacyjna ma swoją główną siedzibę.
 2. Szpitale, które nie są w pełni własnością lub nie są zarządzane przez placówki oświatowe; kościoły, organizacje religijne, które nie prowadzą działalności edukacyjnej; szkoły wojskowe, które nie nadają stopni akademickich.

Muzea państwowe

Biblioteki publiczne

Ośrodki szkoleniowe

 1. Ośrodki szkoleniowe lub szkoły przyznające certyfikaty kursów takich jak szkolenia oprogramowania komputerowego lub szkolenia w miejscu pracy, które nie są akredytowanymi szkoły.

Osoby fizyczne

 1. Uczniowie i studenci;
 2. Grono profesorskie i nauczycielskie, personel instytucji edukacyjnych